Cách dùng Although, though, even though, in spite of và despite

Cách dùng Although, though, even though, in spite of và despite

In spite of / despite / although/though đều được sử dụng để diễn tả sự tương phản, đối lập, tuy nhiên lại có sự khác biệt về cấu trúc giữa chúng.

In spite of / despite 

Despite và in spite of đứng trước một danh từ

Ví dụ:

-We enjoyed our camping holiday in spite of the rain. (Chúng tôi vui vẻ cắm trại mặc dù trời mưa).

-Despite the pain in his leg he completed the marathon. (Cho dù vết thương ở chân, cậu ấy vẫn cố gắng hoàn thành phần chạy marathon).

Despite và in spite of đứng trước đại từ (this/that/what)

Ví dụ:

Ex:In spite of what I said yesterday, I still love you
(cho dù hôm qua anh có nói gì đi nữa,thì anh vẫn yêu em)

Despite tương đương với in spite of
Ex:she isn’t well but despite this she go to work
(cô ấy không được khỏe mặc dù vậy cô ấy vẫn đi làm)

Despite và in spite of đứng trước V-ing.

Ví dụ:

Despite eating McDonalds regularly Mary remained slim. Hoặc In spite of eating McDonalds regularly Mary remained slim.

Mặc dù thường xuyên ăn McDonalds nhưng Mary vẫn thon thả.

Chúng ta có thể sử dụng in spite of và despite với một mệnh đề bao gồm cả chủ ngữ và vị ngữ nếu như sử dụng “the fact that”.

Ví dụ:

– In spite of the fact that he worked very hard, he didn’t manage to pass the exam.

– Despite the fact that he worked very hard, he didn’t manage to pass the exam.

(Cho dù học tập chăm chỉ, cậu ấy vẫn chưa qua nổi kỳ thi.)

Cả despite và in spite of có thể được dùng ở mệnh đề đầu hoặc mệnh đề thứ hai đều được.

Ví dụ:

She liked ice cream despite having sensitive teeth. Hoặc Despite having sensitive teeth, she went liked ice cream.

Cô ấy thích ăn kem mặc dù răng dễ bị hỏng.

Sự khác nhau giữa hai câu này ở chỗ, câu đầu nhấn mạnh thông tin về việc thích kem, còn câu hai thì nhấn mạnh vào thông tin răng dễ hỏng.

Although/Though

Sau although/though chúng ta sử dụng một chủ ngữ và một động từ

-We enjoyed our camping holiday although it rained every day.(Chúng tôi vui vẻ cắm trại cho dù ngày nào trời cũng mưa.)

– Although he worked very hard, he didn’t manage to pass the exam.(Cho dù học chăm nhưng cậu ấy vẫn không thể qua nổi kỳ thi,)

– The holiday was great although the hotel wasn’t very nice.(Kỳ nghỉ rất tuyệt cho dù khách sạn không được tốt lắm).

 

Chúng ta dùng THOUGH ở cuối câu và đôi khi chúng ta dùng though thay cho although, cấu trúc câu vẫn không thay đổi
Ex: The house isnt very nice. I like the garden though. (= but I like the garden)

Ngôi nhà không đẹp lm. Tuy nhiên tôi thích mnh vườn.

Even though

Even though có sắc thái ý nghĩa mạnh hơn although

-We decided to buy the house even though we didn’t really have enough money.(Chúng tôi vẫn mua nhà cho dù chúng tôi thực sự không có đủ tiền.)

-You keep making that stupid noise even though I’ve asked you to stop three times. (Cậu vẫn tiếp tục tạo ra những âm thanh ngu ngốc cho dù tôi đã nhắc nhở cậu ba lần rồi.)

Giống như although, even though cũng được theo sau bởi một mềnh đề gồm chủ ngữ và động từ.

Although/though/even though  + chủ ngữ + động từ

menu
menu

Tặng bạn bộ tài liệu LUYỆN THI TOEIC

Thông tin của bạn hoàn toàn được bảo mật